Profil společnosti

Ateliér HiProject s.r.o. je architektonicko-projektová kancelář působící v celém spektru projektové činnosti a stavebnictví. Projektovou činnost zajišťuje od přípravy území až po spolupráci při realizaci stavby. Většinu projektů řeší z pozice generálního projektanta či koordinátora projektových činností z pozice hlavního inženýra projektu a zpracovatele architektonicko-stavebního řešení, s odpovědností za veškeré projektové práce a inženýring.

Pracujeme s různorodou skupinou investorů od soukromých osob až po nadnárodní společnosti. Díky svým zkušenostem a profesní zdatnosti jsme schopni aktivní tvůrčí komunikace s klienty. Snažíme se vždy najít řešení, které je pro klienta optimální ve vazbách “vzhled – funkce – cena”.

Tvůrčí prostředí našeho kolektivu, stabilní okruh spolupracovníků a moderní technologické zázemí firmy garantují vysokou produktivitu práce a kvalitu výstupů.

Ateliér je otevřen spolupráci s dalšími architekty, grafiky, designéry a architektonickými a projekčními kancelářemi.

Chceme si nadále udržet dobré jméno, které jsme získali svými pracemi a poskytovanými službami. To nás zavazuje ke stálé vysoké kvalitě naší práce.

Historie

Firma HiProject s.r.o. byla založena v červenci roku 2002 a navázala na činnost firmy HiArch spol. s.r.o. (založeno 1994). Rozšířili jsme spolupráci s novými projektanty a zaměřili se zejména na architektonicko-projektové a stavebně-inženýrské činnosti.

Systémové řízení projektů a komplexnost činnosti se staly základy pro certifikaci firmy systémem managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001. Certifikace firmy byla úspěšně ukončena v 08/2004.

Hlavní manažer firmy Ing. Vlastimil Dvořák (*17.08.1964) absolvoval v roce 1988 Fakultu stavební VUT v Brně, samostatně projektuje od roku 1991, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb a členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Naši lidé

 • Ing. Vlastimil Dvořák
 • Ing. Miluše Bočková
 • Ing. arch. Boris Canov
 • Ing. Vít Kadlec
 • Ing. Lucie Hlávková
 • Ing. arch. Lenka Kršňáková
 • Ing. Daniel Mendl

Externí spolupracovníci:

 • Ing. Filip Rothröckel
 • Ing. arch. Lucyna Sikora

Ateliér HiProject s.r.o. trvale spolupracuje s Ing. arch. Filipem Rubášem, spoluprací vznikl mimo jiné projekt na RD Svatý kopeček apod. V minulosti vznikla řada projektů s architektonickým ateliérem Archstudio s.r.o., jako např. Parkovací dům Moravské nám. – Kounicova v Brně, Rekonstrukce GŘ JME a.s., Datová centra JME a.s. Brno apod.

Politika společnosti

Společnost je organizací zabývající se projekční a inženýrskou činností ve stavebnictví. Dobré jméno organizace je podloženo cílenou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů. Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

Cíle jakosti – 2004:

 • Certifikace systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001

Termín: 9/2004, Odpovídá: Ing. Dvořák

 • Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001

Termín: 9/2004, Odpovídá: Ing. Dvořák

 • Prezentace společnosti na www stránkách

Termín: 12/2004, Odpovídá: Ing. Dvořák

Předmět podnikání

Předmětem podnikání jsou v souladu s obchodním rejstříkem tyto činnosti:

 • projektová činnost ve výstavbě
 • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost